11 Nov
商談の様子(一本部長、木村マネージャー、高桒マネージャー)

中:一本部長、右:木村マネージャー、左:高桒マネージャー